Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Opdrachtgever: Partij die de overeenkomst sluit met Steger Projects.
  2. Consultancy: Waar consultancy wordt vermeld, wordt gedoeld op advisering betreffende het managen van projecten, programma’s en portfolio’s of daaraan verbonden onderwerpen.
  3. Training(en): Waar trainingen worden vermeld, wordt eveneens gedoeld op workshops, seminars en overige trajecten.
  4. Per mail: Alle schriftelijke boodschappen kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@stegerprojects.com.
 2. Algemeen
  1. Op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met Steger Projects en haar opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Steger Projects wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Steger Projects en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Vertrouwelijkheid
  1. Alle opdrachten zullen worden uitgevoerd onder volledige confidentialiteit en het handhaven van de algemeen geldende ethische adviescodes. Steger Projects is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Steger Projects aan derden geen mededeling doen over haar werkwijze en dergelijke, dan wel de tarieven van Steger Projects aan derden ter beschikking stellen. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening, (het gebruik van) methodes en trainingsmateriaal blijven toebehoren aan Steger Projects
 4. Totstandkoming van een overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Steger Projects komt tot stand door een door opdrachtgever en Steger Projects getekende opdrachtbevestiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Steger Projects slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
  2. Incompany training & coaching
   1. De ondertekende opdrachtbevestiging brengt de overeenkomst tussen Steger Projects en de opdrachtgever tot stand. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever voordat de opleiding of training is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Steger Projects, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van het schrijven door Steger Projects geldt als het moment van annulering.
   2. Bij annulering tussen twee weken en één week voor aanvang van de training is de opdrachtgever 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de training is de opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd. Gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een aangetekend schrijven zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen.
  3. Facturering en betaling incompany trainingen
   1. Facturering van incompany opdrachten zal plaatsvinden 50% bij opdracht en 50% na uitvoering. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of conform de door de opdrachtgever gestelde termijn indien deze is geaccepteerd door Steger Projects en wel per bankoverschrijving. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
  4. Consultancy
   1. Ingang consultancy-contract
    Het contract gaat in zodra Steger Projects de getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen of zodra Steger projects de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever is gestart.
   2. Toegang, faciliteiten, ondersteuning
    De opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en overige diensten.
  5. Opdrachtgeving: De opdrachtgever zal zich ten aanzien van Steger Projects bij de uitoefening van het toezicht en de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
  6. Voortijdige beëindiging contract
   Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt of beëindigt voor einddatum contract, waarbij de reden niet gerelateerd is aan prestaties van Steger Projects, is Steger Projects gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 3.000,- in rekening te brengen.
  7. Beëindigen consultancycontract: Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat: 1. de andere partij in verzuim is, 2. de andere partij geliquideerd is of 3. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  8. Facturering en betaling consultancy: Facturering zal plaatsvinden aan de hand van door opdrachtgever getekende maandstaten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en wel per bankoverschrijving. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
  1. Steger Projects is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of na het sluiten van de overeenkomst Steger Projects ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Steger Projects kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 6. Intellectueel eigendom
  1. Alle door Steger Projects verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Steger Projects worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
  2. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een training (of gedeelte van een training) is uitsluitend toegestaan na expliciete toestemming van Steger Projects.
  3. Steger Projects behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Indien schade ontstaat door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, dan is Steger Projects aansprakelijk voor deze schade voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Steger Projects van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de dienstverlening in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
  2. De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Steger Projects voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, tot maximaal het declaratiebedrag van de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na het na het ontdekken van de schade te zijn ingediend bij Steger Projects per aangetekende brief, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
  3. Deze bepaling is tevens van toepassing ten aanzien van derden die Steger Projects voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Steger Projects of een dergelijke derde aansprakelijk is.
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke overeenkomst tussen Steger Projects en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Steger Projects is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Steger Projects het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 9. Facturering en betaling
  1. De opdrachtgever krijgt voorafgaand aan de consultancywerkzaamheden of incompany training een factuur toegezonden. De verschuldigde kosten dienen uiterlijk 14 dagen na facturering te zijn voldaan.
  2. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, deelt Steger Projects hem dit schriftelijk mede door middel van een herinneringsbrief. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de in de herinneringsbrief gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  3. In geval van overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Steger Projects zal tevens aanspraak maken op buitengerechtelijke kosten, wanneer zij hierop conform de wet recht heeft.